Hideharu Miyahira autograph

Address:
Hideharu Miyahira
c/o Mizuno Ltd.
3-4-21 Misono 7-Jo
Toyohira-Ku
Sapporo
Hokkaido 062-0007
Japan
When received: April 2001