Kalle Keituri autograph

Address: kalle.keituri@pp.inet.fi
When received: April 2002